Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – MAS Events

In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van MAS Events. Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat hij weet wat zijn rechten en plichten zijn wanneer hij gebruik maakt van de diensten. Door gebruik te maken van de diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
1.1 Evenementenorganisator: partij die een Evenement organiseert en voor de toegang daartoe toegangsbewijzen verkoopt.
1.2 Evenement: georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of musicals.
1.3 Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de webwinkel.
1.4 Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor het gebruik van de webwinkel;
1.5 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.6 Servicekosten: de kosten die MAS Events in rekening brengt bij Gebruiker voor het gebruik van de webwinkel.
1.6 toegangsbewijs: toegangsbewijs voor een Evenement.
1.7 webwinkel: de dienst van MAS Events die het mogelijk maakt voor Gebruiker om toegangsbewijzen te bestellen en/of te reserveren bij Evenementenorganisatoren.
1.8 MAS Events: onderdeel van de eenmanszaak het koophoekje.nl. Kantoorhoudende op Damplein 48, 4331GD Middelburg, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 22044918, BTW-nummer NL147310696B01.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de webwinkel maakt.
2.2 De door MAS Events opgeslagen versie van de betreffende communicatie met de Gebruiker geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.
2.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

3. Gebruik van de webwinkel

3.1 De webwinkel biedt een platform dat het mogelijk maakt om bij een Evenementorganisator een toegangsbewijs aan te schaffen. MAS Events verzorgt dus alleen het bestelproces van de toegangsbewijzen. De overeenkomst tot koop van de toegangsbewijzen komt dan ook tot stand tussen de Gebruiker en de betreffende Evenementenorganisator. MAS Events handelt daarin louter als tussenpersoon en heeft met de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Evenementenorganisator geen bemoeienis. Deze Gebruikersvoorwaarden zien dan ook alleen op de overeenkomst tussen MAS Events en de Gebruiker tot het gebruik van de webwinkel.
3.2 MAS Events wijst de Gebruiker erop dat de Evenementenorganisator de wettelijke verplichting heeft om erop toe te zien dat de toegangsbewijzen beantwoorden aan de tussen Gebruiker en de betreffende Evenementenorganisator gesloten koopovereenkomst.
3.3 Indien de Gebruiker een toegangsbewijs wil bestellen, dient hij de bestelprocedure te doorlopen. Gedurende de bestelprocedure dient de Gebruiker bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het verlenen van de webwinkel. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct, actueel en kloppend is.
3.4 Binnen het bestelproces wordt aan de Gebruiker de mogelijkheid geboden om aanpassingen door te voeren in de eerder door hem opgegeven informatie.
3.5 Indien de Gebruiker met behulp van de webwinkel een toegangsbewijs heeft aangeschaft bij een Evenementenorganisator, wordt deze binnen vijf werkdagen per post naar het opgegeven verzendadres van Gebruiker toegezonden.
3.6 De informatie omtrent de bestelling van een toegangsbewijs, zoals onder meer bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 wordt door MAS Events bewaard.
3.7 Indien de Gebruiker klachten heeft ten aanzien van het gebruik van de webwinkel, bijvoorbeeld doordat er met betrekking tot de werking van de webwinkel problemen zijn opgetreden, kan de Gebruiker contact opnemen met MAS Events via info@masevents.nl. MAS Events zal per e-mail reageren op de door de Gebruiker ingestuurde klacht, op het door Gebruiker aangegeven e-mailadres.
3.8 Gebruiker accepteert dat op het gebruik van toegangsbewijs alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Evenementorganisatoren van toepassing kunnen zijn. Zoals vermeld in artikel 3.1, is MAS Events niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden.
3.9 MAS Events wijst Gebruiker er op dat de webwinkel betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 6:230p sub e BW zodat Gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 6:230m lid 1 sub k BW. Ook indien de webwinkel geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan Gebruiker de overeenkomst niet ontbinden aangezien de dienst ten aanzien van de webwinkel direct met instemming van Gebruiker wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 6:230m lid 1 sub k BW en 6:230p sub d BW heeft de Gebruiker in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
3.10 De informatie omtrent toegangsbewijzen en Evenementen, waaronder informatie omtrent de beschikbaarheid van toegangsbewijzen alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, is afkomstig van de Evenementenorganisator en niet van MAS Events. MAS Events heeft hier geen invloed op en geen bemoeienis met deze informatie en kan de juistheid van de informatie dus niet garanderen. MAS Events accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van toegangsbewijzen en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie van Evenementenorganisators. Tevens accepteert MAS Events geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt.
3.11 Gebruiker kan alleen gebruik maken van kortingsbonnen en/of waardecheques indien daartoe gedurende de bestelprocedure uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden en de betreffende kortingsbonnen en/of waardecheques zijn uitgegeven door een instantie die door MAS Events wordt geaccepteerd.

4. Garanties en vrijwaringen

4.1 Gebruiker aanvaardt dat de webwinkel alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft in de webwinkel op het moment van gebruik (“as is”). MAS Events sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de webwinkel.
4.2 Gebruiker vrijwaart MAS Events voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de webwinkel verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.
4.3 Gebruiker garandeert dat hij bij gebruikmaking van de webwinkel (i) geen robots, spiders, scrapers zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met de webwinkel beoogde handelingen teweegbrengen en/of (ii) geen applicaties zal gebruiken die de webwinkel monitoren en/of kopiëren.

5. Betaling

5.1 Gebruiker betaalt voor het toegangsbewijs de door de Evenementenorganisator bepaalde prijzen zoals vermeld in de webwinkel. Voor het gebruik van de webwinkel, waaronder het verrichten van de betalingstransactie, worden Servicekosten gerekend. De Servicekosten zijn aanvullend op de door de Evenementenorganisator voor een toegangsbewijs vastgestelde prijs verschuldigd.
5.2 De Servicekosten gelden als vergoeding voor het gebruik van de toegangsbewijzen door Gebruiker en worden berekend per verkocht toegangsbewijs en per transactie. Deze Servicekosten worden direct door MAS Events aan de Gebruiker in rekening gebracht. Alle bedragen staan gespecificeerd in de webwinkel en zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.
5.3 MAS Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van toegangsbewijzen, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal toegangsbewijzen en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij MAS Events toegangsbewijzen te annuleren of te ruilen. Verder verzorgt MAS Events geen terugbetaling van toegangsbewijzen. Ten aanzien van deze kwesties verwijst MAS Events naar de Evenementenorganisator als verantwoordelijke en verkoper van het toegangsbewijs.
5.4 Indien de Evenementenorganisator heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een toegangsbewijs is betaald, betreft dit nimmer de Servicekosten. Gebruiker kan de Servicekosten alleen geretourneerd krijgen onder de in artikel 9.2 bepaalde voorwaarden.

6. Onderbreking webwinkel

6.1 MAS Events garandeert niet dat de webwinkel te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. MAS Events is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de webwinkel.
6.2 MAS Events is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker de webwinkel (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de webwinkel.
6.3 MAS Events is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de webwinkel aan te brengen.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de webwinkel, waaronder mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij MAS Events, haar licentiegevers en/of de Evenementenorganisators.
7.2 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de webwinkel is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van MAS Events, haar licentiegevers en/of Evenementenorganisators, zoals het registeren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop MAS Events, haar licentiegever(s) en/of de Evenementenorganisators Intellectuele Eigendomsrechten kunnen laten rusten.

8. Privacy

8.1 Tijdens het gebruik van de webwinkel, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan MAS Events verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij MAS Events hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

9. Aansprakelijkheid

9.1 MAS Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de webwinkel dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
9.2 Voor zover MAS Events ondanks het bepaalde in artikel 9.1 wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in artikel 9.1, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van de webwinkel in rekening gebrachte Servicekosten.
9.3 Gebruiker vrijwaart MAS Events voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onregelmatige gebruik van de webwinkel en/of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.
9.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking van MAS Events beoogt echter niet de aansprakelijkheid van MAS Events voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van MAS Events (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

10. Opzegging, ontbinding en annuleringsverzekering

10.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van de webwinkel mogelijk.
10.2 MAS Events biedt via de webwinkel aan Gebruikers de mogelijkheid om met een verzekeraar een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze annuleringsverzekering komt tot stand tussen de Gebruiker en de verzekeraar onder de door verzekeraar vastgestelde voorwaarden. MAS Events accepteert hiervoor geen aansprakelijkheid.
10.3 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst tot gebruik van de webwinkel te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
10.4 De door webwinkel voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaan making zijn.
10.5 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Gebruiksvoorwaarden heeft het MAS Events het recht de overeenkomst tot gebruik van de webwinkel direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde toegangsbewijzen te annuleren, indien:
a. Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;
b. Gebruiker naar mening van MAS Events, fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien MAS Events anderszins onregelmatigheden constateert.

11. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de webwinkel is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen Gebruiker, indien dit een consument is, en MAS Events zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen Gebruiker, niet zijnde een consument, en MAS Events, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.
11.3 Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en MAS Events aan het overblijvende gedeelte gebonden. MAS Events zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.